ທະນາຄານນະໂຍບາຍໄດ້ປ່ຽນຊື່ເວບໄຊ໊ໄປເປັນ
www.nbblao.org